Definisjon av "dramatisk lek""


Flere studenter jeg har snakket med har savnet en eksplisitt definisjon av begrepet "dramatisk lek" i bøkene "Lek, dans og teater" og "Teater for barn", selv om vi sier mye implisitt om dramatisk lek knyttet opp mot Peter Slades begreper ” personlig- og projisert lek” hentet fra boken ”Child Drama”. Her kommer et forslag: "Dramatisk lek"; barnets spontane uttrykk for tanke-følelse ved bevegelse, stemme og ved animering av objekter/dukker i fiksjonens lekeunivers."

Kjære venner, studenter og kolleger!

Flere studenter jeg har snakket med har savnet en eksplisitt definisjon av begrepet "dramatisk lek" i bøkene "Lek, dans og teater" og "Teater for barn", selv om vi sier mye implisitt om dramatisk lek knyttet opp mot Peter Slades begreper ” personlig- og projisert lek” hentet fra boken ”Child Drama”. Her kommer et forslag på definisjon:

"Dramatisk lek"; barnets spontane uttrykk for tanke-følelse ved bevegelse, stemme og ved animering av objekter/dukker i fiksjonens lekeunivers.

(Se "Lek, dans og teater" s. 51-56 eller første kapittel i FoU artikkelen "Arransikt og Stjernefolket" Her blir begrepet satt inn i en sammenheng.) Vårt ”Dramatisk lek” begrep og Slades ”Child Drama” begrep kan bli betraktet som synonymer, og er knyttet opp mot ”barnets personlige uttrykk” fra spedbarnsalder av og langt inn i ungdomsårene. ”Dramatisk improvisasjon” eller bare ”improvisasjon” overtar som begrep etter hvert som barnet blir eldre og arbeider mer bevisst med dramafagets / teaterkunstens uttrykksformer.
Definisjonen skulle være enkel og samtidig omfattende ved at den tar utgangspunkt i barnets spontane uttrykk og de sentrale dramafaglige uttrykksmidlene, uten å knytte an til bestemte begrensende konvensjoner som "fabel" (Aristotelisk dramaturgi), "rollelek" (delvis sosiologisk begrep) eller "symbolsk lek" (sterkt knyttet til naturvitenskapsmannen Piaget), men definisjonen skulle heller ikke ekskludere disse sist nevnte begrepene og forståelsesmåtene hvis en ønsker å inkludere dem i begrepsavklaringen.
Denne definisjonen jeg har laget skulle være i Peter Slades ånd fordi definisjonen ligger når hans tanker om "personlig" og "projisert" lek, barnets eget kunstnerisk uttrykkSlade kalte ”Child Drama”, og knytter fint an til Donald Winnicott, Robert Witkin, Malcolm Ross (om det dynamiske samspillet mellom realitet og fiksjon i "det muliges" /"det magiske rom" som jeg her kaller ”lekeunivers”), samt Keith Johnstone o. a. som fremhever betydningen av det spontane uttrykket.
Ved å erstatte definisjonens "dramatisk lek" med "skuespillerkunst" og "barnets" med "aktørens" har vi én av flere mulige definisjoner på den voksnes aktivitet, som viser at det ikke er en vesensforskjell men en gradsforskjell i virksomheten, altså:

”Skuespillerkunst”; aktørens spontane uttrykk for tanke-følelse ved bevegelse, stemme og ved animering av objekter/dukker i teaterkunstens fiksjonsverden.”

Jeg håper dette forsøket på en definisjon kan være til hjelp, men er takknemlig om dere har noen bedre definisjoner. Ta gjerne kontakt!

Dette ”begrepsavklaringsarbeidet” tar visst aldri slutt!

Vennlig hilsen Helge Reistad

Oslo 10.06.01

(språklig justert 03/03/04)

Postet: On - Mars 3, 2004 at 05:48 PM        


©